1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten.

1.2 De Opdracht wordt door ons uitgevoerd met inachtneming van geldende (inter)nationale wet- en regelgeving en de gedragscode van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (www.ROA-advies.nl), indien en voor zover die van toepassing is op de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken personen. Wij zijn nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is.

 

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

2.1 De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door u en ons ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de Opdracht is vastgelegd door ons retour is ontvangen, behoudens het hierna in 2.2 bepaalde.

2.2 Indien de door u ondertekende Opdracht door ons (nog) niet retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat wij op uw verzoek met de uitvoering van de Opdracht zijn begonnen.

 

 1. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Alle werkzaamheden die door ons worden verricht, worden uitgevoerd naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan onze zijde.

3.2 Wij kunnen meer werkzaamheden verrichten en aan u in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien u hiervoor vooraf toestemming heeft verleend of deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de Opdracht van toepassing zijnde (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving.

3.3 Op uw verzoek worden door u ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de Opdracht geretourneerd. Wij houden ter zake van de Opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar ons oordeel relevante stukken, dat ons eigendom blijft. Bij de uitvoering van de Opdracht worden wij niet geacht over informatie te beschikken uit andere Opdrachten die wij voor u hebben verricht dan wel thans voor u verrichten.

 

 1. UW VERPLICHTINGEN

4.1 U zult alle gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door ons gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking te stellen. 4.2 U zult ons in dat kader onverwijld informeren over (wijzigingen in) uw juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe u behoort, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin u deelneemt of waarvan u onderdeel uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord en van overige feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, teneinde ons in staat te stellen ons aan de van toepassing zijnde onafhankelijkheidsvoorschriften te kunnen houden.

4.3 U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en voor de beslissingen die u naar aanleiding en/of (mede) op basis van onze werkzaamheden neemt of wilt nemen, waaronder begrepen het nemen van managementbeslissingen in uw onderneming.

4.4 U staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of medewerkers,zijn voor uw rekening en risico.

 

 1. GEHEIMHOUDING EN DATA PROTECTION

5.1 Tenzij (i) enige bepaling uit (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving ons tot bekendmaking verplicht; of (ii) wij of personen verbonden aan of werkzaam bij of voor ons voor zichzelf optreden of optreden in een tucht-, civiel-, bestuurs of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zullen wij en de door ons ingezette personen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan derden verstrekken.

5.2 Wij zullen passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door ons in te schakelen derden en medewerkers in lichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.

5.3 Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps) regelgeving die u verplicht tot openbaarmaking of daartoe door ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zult u informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ons, niet openbaren of aan derden verstrekken.

5.4 Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

5.5 Wij zijn gerechtigd tot het vermelden van uw naam en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan onze (potentiële) opdrachtgevers ter indicatie van onze ervaring.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

6.2 Het is u uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 1. HONORARIUM

7.1 Indien na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals lonen en/of prijzen, een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

7.2 Ons honorarium is exclusief onze onkosten en exclusief declaraties van door ons ingeschakelde derden.

7.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd en die door ons aan u zullen worden doorbelast.

 

 1. BETALING

8.1 Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.

8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die wij maken of hebben gemaakt in verband met de niet-nakoming door u van uw (betalings)verplichtingen zijn voor uw rekening.

 

 1. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

11.1 Partijen kunnen de Opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Indien de Opdracht eindigt voordat die is voltooid, bent u het honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die ten behoeve van u zijn verricht.

11.2 Partijen kunnen de Opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. 11.3 Indien u tot voortijdige beëindiging bent overgegaan, hebben wij recht op vergoeding van kosten die wij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen. Indien wij tot voortijdige beëindiging zijn overgegaan, heeft u recht op onze medewerking bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan u zijn toe te rekenen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat u aan ons onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor eventuele fouten die bij zorgvuldig handelen door ons zouden zijn vermeden, is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat u heeft betaald en/of nog verschuldigd bent voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Indien de Opdracht een langere doorlooptijd heeft dan twaalf maanden, dan is de totale aansprakelijkheid in het kader van de Opdracht beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat u aan ons heeft betaald en/of nog verschuldigd bent over de eerste twaalf maanden voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Onze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien er aan onze zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en/of indien dwingende (inter)nationale wet- of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat.

12.2 Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens ons. U zult uw eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen ons en niet tegen onze (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers of door ons ingeschakelde hulppersonen.

12.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolg-, indirecte, bedrijfs- of strafschade en/of winstderving.

 

 1. INTERNETGEBRUIK

Partijen kunnen door middel van elektronische maiI met elkaar communiceren. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat wij van elektronische communicatie – ongeacht de vorm daarvan – maken in onze contacten met derden waaronder begrepen de (Nederlandse) belastingdienst(en). Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel tussen partijen over de inhoud van ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

 1. AFSTAND VAN RECHTEN

Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal onze rechten en bevoegdheden onder deze Opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

 

 1. NAWERKING De bepalingen van deze Opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

 1. STRIJDIGE CLAUSULES/VOORRANG

In het geval deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van opdracht opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van opdracht kan worden afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

17.1 Op alle Opdrachten en onderhandelingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die verband houden met Opdrachten tussen partijen zullen in eerste instantie door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

 

18 BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

18.1 U, u of opdrachtgever: de partij voor wie de Opdracht wordt verricht

18.2 Wij, wij of ons: C-Suite BV

18.3 Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij wij ons jegens u verbinden werkzaamheden te verrichten.

 

Versie: Januari 2016